Pi Zero, Zero W

Pi Zero, Zero W

55
12 24 48
1 2 3 4